PUBLISHED ADVISORIES

UPCOMING
The following is a list of all publicly disclosed vulnerabilities discovered by Viettel Cyber Security researchers. All security vulnerabilities are handled according to the VCS Disclosure Policy.
VCSA ID AFFECTED VENDOR SEVERITY AUTHOR PUBLISHED
VCSA-116 Servmask 6.6 haidv35 (Đinh Viết Hải) 2022-07-22
VCSA-114 TPLink 8.2 cuongtm30 (Trần Minh Cường) 2022-07-14
VCSA-113 Inductive Automation 8.9 Q5ca, hoangnx99, rskvp93 2022-07-22
VCSA-112 Microsoft 8.8 Q5Ca (Đoàn Phan Tùng Dương) 2022-05-09
VCSA-110 Microsoft 5.3 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2022-03-21
VCSA-109 Mozilla N/A Trung Pham 2022-05-03
VCSA-108 Spring by VMware 7.5 nxhoang99 (Nguyễn Xuân Hoàng) 2022-03-10
VCSA-107 Microsoft 5.5 namnp18 2022-03-01
VCSA-106 Microsoft 5.5 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2020-10-13
VCSA-105 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2020-09-08
VCSA-104 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2020-11-10
VCSA-103 Microsoft 5.5 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2020-11-06
VCSA-102 Microsoft 9.1 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-10-20
VCSA-101 Microsoft 9.8 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-10-20
VCSA-100 Microsoft 8.8 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-10-22
VCSA-99 Atlassian 8.8 khoadha (Đinh Hồ Anh Khoa) 2021-10-20
VCSA-98 Oracle 8.8 khoadha (Đinh Hồ Anh Khoa) 2022-01-20
VCSA-97 Microsoft 6.5 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2022-03-21
VCSA-96 Microsoft 5.5 namnp18 2022-01-12
VCSA-95 Apache 4.7 DangKhai (Nguyễn Đặng Khải) 2022-04-30
VCSA-94 Apache 7.1 DangKhai (Nguyễn Đặng Khải) 2022-02-19
VCSA-93 Microsoft Unavailable Hà Anh Hoàng 2022-01-13
VCSA-92 Microsoft 7.1/6.2 Hà Anh Hoàng 2022-04-06
VCSA-91 Oracle 9.8 khoadha (Đinh Hồ Anh Khoa) 2022-04-20
VCSA-90 Google 8.8 huyna (Ngô Anh Huy) 2019-01-24
VCSA-89 Google 8.8 huyna (Ngô Anh Huy) 2021-09-15
VCSA-88 Google 8.8 huyna (Ngô Anh Huy) 2021-10-20
VCSA-87 Foxit 7.8 huyna (Ngô Anh Huy) 2019-07-05
VCSA-86 Oracle 8.8 huyna (Ngô Anh Huy) 2018-12-04
VCSA-85 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-84 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-83 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-82 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-81 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-80 Microsoft 4.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-79 Microsoft 6.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-12-20
VCSA-78 Apache 7.0 Trung Pham 2022-01-27
VCSA-77 Elastic 7.0 Trung Pham 2021-11-19
VCSA-76 Elastic 8.7 Trung Pham 2021-12-10
VCSA-75 Microsoft 6.5/5.7 Hà Anh Hoàng 2022-02-26
VCSA-74 Microsoft 8.1/7.1 Hà Anh Hoàng 2022-02-26
VCSA-73 Microsoft 8.3 / 7.2 Hà Anh Hoàng 2022-02-26
VCSA-72 Microsoft 8.2 Anh Vu 2021-07-24
VCSA-71 Microsoft 7.8 dinha842k 2021-10-01
VCSA-70 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-10-01
VCSA-69 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-10-01
VCSA-68 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-10-01
VCSA-67 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-10-01
VCSA-66 Microsoft 7.8 nghiadt12 - Dao Trong Nghia 2021-10-01
VCSA-65 Jackson 8.1 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-07-01
VCSA-64 Oracle 7.6 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-12-05
VCSA-63 Oracle 8.5 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-12-05
VCSA-62 Oracle 8.5 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-12-05
VCSA-61 VMware 5.3 Trung Pham 2021-05-26
VCSA-60 Apache 7.0 Trung Pham 2021-04-20
VCSA-59 Akuvox 9.8 Hà Văn Toàn 2021-07-25
VCSA-58 Solarwinds 8.9 Hà Anh Hoàng & Nguyễn Tuấn Anh 2021-11-30
VCSA-57 Microsoft 8 Hà Anh Hoàng 2020-06-01
VCSA-54 Oracle 9.8 anhnt1337 (Nguyen Tuan Anh) 2021-01-08
VCSA-55 Oracle 9.1 anhnt1337 (Nguyen Tuan Anh) 2021-01-08
VCSA-53 Jenkin 8 Nguyen Van Long 2021-01-08
VCSA-52 Netgear 8.8 Nguyen Huy Hoang (1sd3d) 2020-11-01
VCSA-51 Netgear 8.8 Nguyen Huy Hoang (1sd3d) 2020-11-01
VCSA-50 Netgear 8.8 Nguyen Huy Hoang (1sd3d) 2020-11-01
VCSA-49 Oracle 8.8 duongbv2 (Bui Van Duong) 2020-10-01
VCSA-48 Oracle 9.1 anhnt1337 (Nguyen Tuan Anh) 2020-10-01
VCSA-47 Dell N/A Trinh Phuoc An 2020-07-01
VCSA-46 Dell N/A Trinh Phuoc An 2020-07-01
VCSA-45 Eclipse 6.5 Trinh Phuoc An 2020-07-01
VCSA-44 Oracle 8.2 anhnt1337 (Nguyen Tuan Anh) 2020-07-01
VCSA-43 Oracle 9.8 duongbv2 (Bui Van Duong) 2020-07-01
VCSA-42 Oracle 9.8 duongbv2 (Bui Van Duong) 2020-07-01
VCSA-40 Zoho 9.8 Anh Vu 2020-06-01
VCSA-39 Zoho 8.8 Anh Vu 2020-06-01
VCSA-38 Microsoft 8 Hà Anh Hoàng 2020-06-01
VCSA-36 Atlassian N/A Nguyen Van Tien Thanh (yeuchimse) 2019-07-26
VCSA-34 Joomla 8.8 Lee Thao (Le Quang Thao) 2020-05-01
VCSA-30 VMWare 7.5 Trinh Phuoc An 2020-05-01
VCSA-33 VMWare 7.5 Trinh Phuoc An 2020-05-01
VCSA-31 VMWare 7.5 Trinh Phuoc An 2020-05-01
VCSA-32 Joomla 8.8 Lee Thao (Le Quang Thao) 2020-05-01
VCSA-29 Facebook N/A Duong Van Khoi 2019-07-26
VCSA-28 PHPBB 5.8 Đỗ Hà Anh 2019-05-06
VCSA-27 Solarwinds 9.1 Hà Anh Hoàng & Nguyễn Tuấn Anh 2021-11-30
VCSA-26 Solarwinds 9.9 Hà Anh Hoàng & Nguyễn Tuấn Anh 2021-11-30
VCSA-25 Oracle 8.6 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-10-01
VCSA-24 Oracle 9.8 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-10-04
VCSA-23 Oracle 9.8 duongbv2 (Bùi Văn Dương) 2020-10-04
VCSA-22 Oracle 8.6 anhnt1337 (Nguyễn Tuấn Anh) 2021-08-30
VCSA-21 Microsoft 7.1 Lee Thao (Lê Quang Thảo) 2020-09-26
VCSA-20 Joomla 8.8 Lee Thao ( Lê Quang Thảo ) 2020-04-29
VCSA-19 Microsoft 5.0 Lee Thao ( Lê Quang Thảo ) 2021-01-01
VCSA-18 VMware 7.8 Trung Pham 2021-07-30
VCSA-17 Apache 9.8 anhnt1337 (Nguyễn Tuấn Anh) 2021-06-30
VCSA-16 Joomla 4.7 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-15 Microsoft 6.4 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-14 Microsoft 9.1 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-13 Microsoft 8.7 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-12 Microsoft 8.7 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-11 Microsoft 6.8 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-10 Microsoft 7.6 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-9 Microsoft 9.9 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2021-01-01
VCSA-8 Zimbra 9.8 An Phuoc Trinh 2020-06-01
VCSA-7 Zimbra 7.5 An Phuoc Trinh 2020-03-31
VCSA-6 Zimbra 9.8 An Phuoc Trinh 2019-12-31
VCSA-5 LimeSurvey 9.1 Nguyen Van Tien Thanh (yeuchimse) 2018-09-29
VCSA-4 CISCO 5.8 Mai Ngoc Duong 2018-04-30
VCSA-3 Telerik 9.8 Thanh Van Tien Nguyen (yeuchimse) 2017-12-31
VCSA-2 Facebook 10 Phạm Văn Khánh 2016-12-31
VCSA-1 Apache 7.5 rskvp93 (Phạm Văn Khánh) 2015-07-01